Desire (self-analysis story) (UA/EN)

in Team Ukraine2 months ago

Доброго ранку дорогі друзі. Сьогодні хочу поділитись з Вами своїми думками з приводу бажань. Я виховувався в сім’ї де основним принципом до виконання тих чи інших справ було формулювання «бо нада». З 2005 року я в більшій чи меншій мірі веду самостійний спосіб життя, проживаючи окремо від батьків. Незважаючи на те, що пройшло біля 15 років, з моменту моєї повної залежності від батьків я все ще керуюсь принципом «бо нада».

Good morning dear friends. Today I want to share with you my thoughts about desires. I was brought up in a family where the basic principle for doing certain things was to "because it is necessary". Since 2005, I have been more or less living an independent life, living apart from my parents. Despite the fact that about 15 years have passed, since my complete dependence on my parents, I am still guided by the principle "because it is necessary".

pixabay.com

Складно сказати як би все склалось в моєму житті, подолай я цей принцип ще в студентські часи. Можливо тоді б я втілив своє величезне бажання в 2006 році розпочати свою справу, чи стати блогером, професійним геймером чи ще кимось. Що ж, нічому з цього не судилось статись, і як кажуть після поєдинку кулаками махати безцільно. Зараз я маю гарну освіту, декілька спеціальностей та стабільну роботу з оплатою вище середнього по моїй країні. В час коронавірусу, моя стабільність все більше мені подобається. Все чого я досяг було на основі життя за принципом «бо нада» і пригніченням багатьох справжніх бажань. Зараз я маю власну сім’ю, інтереси якої стали першочерговими в моєму житті. Це стало ще одним приводом відкласти свої бажання на другий чи третій план.

It is difficult to say how everything would have turned out in my life if I overcame this principle in my student days. Maybe then I would realize my great desire to start my own business in 2006, or to become a blogger, a professional gamer or someone else. Well, none of this was destined to happen, and as they say after the fight to wave his fists aimlessly. Now I have a good education, several specialties and a stable job with above-average pay in my country. During the coronavirus, I increasingly like my stability. Everything I achieved was based on living on the principle of "because it is necessary" and the suppression of many true desires. I now have a family of my own, the interests of which have become paramount in my life. This are another reason to put their desires on the back burner.

pixabay.com

Аналізуючи дану ситуацію виникає питання, коли ж реалізовувати свої бажання, і чи правильно ставити реалізацію бажань на перший план витісняючи дисципліну, планування та самоконтроль? Це дійсно важливе питання. Воно складне і я так і не знайшов на нього відповіді. Я провід багато часу обмірковуючи цю дихотомію між реалізацією бажань та подавленням бажань з метою досягнення успіху. В цьому протистоянні дуже складно знайти щось в вигляді золотої середини, яка повинна бути тою самою відповіддю на ці питання.

Analyzing this situation, the question arises, when to realize their desires, and whether it is right to put the realization of desires in the foreground, displacing discipline, planning and self-control? This is a really important issue. It is difficult and I never found the answer. I spend a lot of time pondering this dichotomy between fulfilling desires and suppressing desires in order to succeed. In this confrontation it is very difficult to find something in the form of a golden mean, which should be the same answer to these questions.


pixabay.com

Додаткової складності в реалізації власних бажань додають невротичні бажання, ті бажання що виникають у нас внаслідок впливу реклами, рекомендацій чи волі інших людей. Невротичні бажання навпаки потрібно ігнорувати. Як їх розпізнати? Дуже добре невротичні бажання прослідковуються у дітей, які побачивши якусь рекламу чи почувши розповідь когось з друзів негайно починають вимагати теж саме. Такі бажання не тривають довго і вже через декілька годин чи днів повністю зникають. Реалізація таких бажань майже не приносить внутрішнього задоволення.

Additional complexity in the realization of our own desires is added by neurotic desires, those desires that arise in us due to the influence of advertising, recommendations or the will of others. Neurotic desires on the contrary, should be ignored. How to recognize them? Very well neurotic desires are traced in children who, after seeing an advertisement or hearing the story of a friend, immediately begin to demand the same thing. Such desires do not last long and disappear in a few hours or days. The realization of such desires brings almost no inner satisfaction.


pixabay.com

Серед невротичних бажань, дуже складно розрізнити свої істинні бажання. Реалізація і сам процес направлений на реалізацію істинні бажання приносить значно більше задоволення. Часто, підчас реалізації своїх справжніх істинні бажання виникає відчуття втрати відчуття часу. Наприклад, пишучи це повідомлення я не помітив як минуло понад 30 хвилин часу. Я кайфував від того що пишу.

Among neurotic desires, it is very difficult to distinguish one's true desires. Realization and the process itself is aimed at the realization of true desires brings much more satisfaction. Often, during the realization of their true true desires there is a feeling of loss of sense of time. For example, writing this message, I did not notice how more than 60 minutes passed. I was thrilled with what was creating.


pixabay.com

Що ж, пора почати руйнувати принцип «бо нада» і більше прислуховуватись до власних бажань з метою розпізнавання, тис самих, власних істинних бажань. Хоча тут потрібно бути дуже обережним, щоб не потрапити в халепу з виконанням нав’язаних нам невротичних бажань, що витісняють ті чи інші наші потреби. Дякую за увагу та зворотній зв'язок, якщо він звичайно буде :)

Well, it's time to start destroying the principle "for nada" and listen more to your own desires in order to recognize, yourself, your own true desires. However, here you need to be very careful not to get into trouble with the fulfillment of the because it is necessary imposed on us, which displace certain needs. Thank you for your attention and feedback, if of course it will be :)

"Life is the best "GAME". In this "GAME", there is no place for other games!"

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

Posted in HIVEUAJoin Team Ukraine Social Media
image.pngJoin the community!image.pngTelegram Chat - Twitter

Sort:  

We are total opposites! But that’s the best kind of person to learn from, right? I feel we are solving the opposite problems and can meet right in the middle.

I love how you separate true desires and neurotic desires. I often think of it in a very similar way. In some meditation or spirituality circles you might say “the desires of the true self vs the desires of the ego”.

I believe that if we follow our true desires 100% things tend to work out. It’s really difficult to distinguish sometimes though and if we follow our neurotic desires we end up destroying our life!

So my answer to the answer to the question of how much we should control our desires is...to whatever extent that they are neurotic desires.

I am very glad to see a wise man who is as interested in life as I am. I will be happy to follow your publications. See you in the comments !!!

P.S. I hope this is not a neurotic desire :)

Hahahaha I would be honored to be someone’s neurotic desire but no I don’t think it’s neurotic 😂

Що ж, пора почати руйнувати принцип «бо нада»

і

Зараз я маю гарну освіту, декілька спеціальностей та стабільну роботу з оплатою вище середнього по моїй країні. В час коронавірусу, моя стабільність все більше мені подобається. Все чого я досяг було на основі життя за принципом «бо нада»

А чи дійсно "пора"? Чи може це чергове "бо нада"? Гарного дня! ;)

Цікава думка. Більше схиляюсь до того, що це все таки бажання вдосконалюватись. Тим більш що "руйнувати" можливо не підхоядце слово, більш підходяще "внести поодинокі корективи".

I love your consistency bro

Thanks Bro!!! Your words mean a lot to me...