Trust (300 words to a photo #26)

in QUAC3 months ago

Вчора трапилась дуже неприємна ситуація з моїм кумом. На фоні непорозуміння з дружиною, кум вийшов з себе і погромив все в будинку, що знімав. Кум ніколи не відрізнявся спокійним характером, завжди реагував емоційно та бурхливо. Намагаючись розібратись в ситуації та допомогти як словом так і ділом я почав збирати інформації про подію шматочок за шматочком. Я не хочу зараз повністю розписувати ситуацію, що сталась, стаття не про це. Думаю буде достатньо, якщо я підсумую ситуацію, що виникла, як результат недовіри один до одного та взаємного звинувачення у всіх негараздах. Все настільки критично, що зараз я хвилююсь за життя кума.

Yesterday there was a very unpleasant situation with my Kum. Against the background of a misunderstanding with his wife, the Kum lost his temper and smashed everything in the house he was renting. Kum never had a calm character, he always reacted emotionally and violently. Trying to understand the situation and help both in word and deed, I began to gather information about the event piece by piece. I do not want to completely describe the situation now, the article is not about that. I think it will be enough if I summarize the situation that has arisen as a result of distrust of each other and mutual blame for all the troubles. Everything is so critical that now I am worried about the life of the Kum.

IMG_20191012_183740_Snapseed.jpg

Після таких ситуацій по іншому починаєш дивитись на сім'ю. Я дуже щасливий, що зміг підтримувати і розвивати взаємодовіру, що зараз присутня в моїй сім'ї. Якщо немає взаємної довіри, підтримки та розуміння щасливе сімейне життя стає недосяжною мрією. Людям набагато простіше звинувачувати будь-кого крім себе. В сімейному житті першою кандидатурою для звинувачення буде ваша дружина чи ваш чоловік. Чому? Вони найближче до вас і їх звинувачувати у тому, що щось не виходить простіше за все. Хоча, в більшості випадків, в будь-яких сімейних негараздах винні як чоловік так і жінка. Перш ніж почати звинувачувати когось варто задуматись над тим, що Я зробив для того, щоб уникнути даної конфліктної ситуації, чи, якби я вчинив в аналогічній ситуації в майбутньому?

After such situations, one start to look at the family differently. I am very happy to have been able to maintain and develop the mutual trust that is now present in my family. Without mutual trust, support, and understanding, a happy family life becomes an unattainable dream. It is much easier for people to blame anyone but themselves. In family life, the first candidate for prosecution will be your wife or husband. Why? They are closest to you and blame them for something not coming out the easiest. Although, in most cases, both men and women are to blame for any family troubles. Before blaming someone, is it worth thinking about what I did to avoid this conflict situation, or what I would do in a similar situation in the future?

Якщо ситуація критична (бувають випадки, коли дійсно “Ваша” друга половина просто знущається над Вами) згадайте, за що ви полюбили його чи її, та чому виходили за між чи одружувались. Якщо це було Ваше бажання (а не необхідність стати папою чи мамою найближчим часом), то що змінилось у ваших відчуттях за цей час?

If the situation is critical (there are times when really "your other half" is just making fun of you), remember why you fell in love with him or her, and why you married. If this was your desire (rather than the need to become a dad or mom in the near future), what has changed in your feelings during that time?

Розглядаючи такі випадки невдалого сімейного досвіду, розумієш, що не всі люди по справжньому людяні і здатні до того, щоб побудувати мікросоціум у вигляді родини. Невже в таких людей інстинкти домінують над свідомістю? Складне питання, де немає однозначної відповіді. Розуміння Вам в Ваших родинах.

Considering such cases of unsuccessful family experience, you realize that not all people are truly human and are able to build a micro-society in the form of a family. Do instincts dominate over consciousness in such people? A difficult question where there is no clear answer. Understanding you in your families.

10% від виплат даної статті я відправляю на своєрідний “депозитний” рахунок своєму синові @andruto. На мою думку заощадження на блокчейні HIVE буде набагато цікавішим за будь-який депозит, що я знаю.
I send 10% of the payments of this article to a kind of "deposit" account to my son @andruto. In my opinion, saving on the HIVE blockchain will be much more interesting than any deposit that I know of.

Весь зміст створено автором за псевдонімом @cranium для однойменного блогу на блокчейні HIVE. Використання будь-яких матеріалів дозволено лише після погодження з автором.
Все содержимое создано автором за псевдонимом @cranium для одноименного блога на блокчейне HIVE. использования любых материалов разрешено только после предварительного согласия автора. 
All content was created by the author under the pseudonym @cranium for the blog of the same name on the HIVE blockchain. The use of any materials is allowed only after agreement with the author.

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

AD

I am preparing a new proposal, very interesting ...

Готовлю новое предложение, очень интересное ...

Posted in HIVEUAJoin Team Ukraine Social MediaVote Our Witness
image.pngJoin the community!image.pngTelegram Chat - TwitterInterview 4.png❤️🚀VOTE❤️🚀

Sort:  

In twitter -